Sandbox

Sandbox is a multipurpose HTML5 template with various layouts which will be a great solution for your business.

Contact Info

Moonshine St. 14/05
Light City, London
[email protected]
00 (123) 456 78 90

Follow Us

Kişisel Veriler Politikası

KVKK Bildirimi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzerekişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyengerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarıdüzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, flexygarde.com,veliyi, çalışanları ve adayları aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun10uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. VeriSorumlusu flexygarden.com tarafından atanacak temsilci/leri, yasal altyapısısağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilderesmi web sayfasında duyurulacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi VeHukuki Sebepleri

 

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan hertürlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz,telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ipadresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatikolan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatikolmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasınınengellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişiselverilerin işlenmesidir.

Kişisel verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

c) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç içingerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sistemininparçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişiselverileriniz eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarakaşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

 

Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama,analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğindebunları işin uzmanları ile paylaşmak,

Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyladoğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinleirtibat kurmak,

Kurumumuza personel alımı için gerekli olan süreçlerdekullanmak,

Spor tesisleri için kayıt talebi almak, fatura kesimindekullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,

Mağaza ve Kültür Merkezlerinde fatura kesiminde kullanmak veihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,

Sanat Galerisinde sanatçının ve/veya alıcıların eser satışve teslimat işlemlerinde kullanmak,

İletişim alanında okullarımız ve vakfımızla ilgili haber,gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlartarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlardahilinde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, Kurumumuzun kanuni yükümlülükleriniyerine getirmek amacıyla Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibiotoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, kurumun hizmet aldığı Bankalar gibiyetkili kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sağlık Sigorta şirketleri ilepaylaşılacaktır.

 

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçlarıdoğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibininkişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncükişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere)aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu maddesindeöngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlikönlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi içinyurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7ncimaddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmişolmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlindeKurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerinekişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgilikişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortayakonulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibininhakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda,Anayasa’nın 20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel verisahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi flexygarde.comşahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adresimizeiletebilirsiniz.

 

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

 

bahcem.com.tr internet sitesi diğer internet sitelerinebağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerineuygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır.bahcem.com.tr link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin linkverdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığısitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında GenelBilgilendirme Metninde Değişiklikler